รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

E-Book (เอกสารเผยแผ่)

Hits:1957 คน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน : พัฒนาทักษะการออกแบบเว็บไซต์ฯ

อ่านต่อ

Hits:1627 คน

   แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

อ่านต่อ

Hits:2932 คน

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์

อ่านต่อ

Hits:2896 คน

ความคิดเชิงสร้างสรรค์

อ่านต่อ

Hits:4482 คน

คอมพิวเตอร์กราฟิก

อ่านต่อ

Hits:2918 คน

หลักการออกแบบเว็บไซต์

อ่านต่อ

ธรรมะจัดสรร สร้างบุญเสริมบารมี

Hits:152 คน

ทำบุญให้คนบนฟ้า ครบรอบ 7 ปี คุณพ่อเหรียญ ปฏิพันธ์ เป็น.....

อ่านต่อ

Hits:179 คน

ต้นบุญร่วมสร้างฐานเจดีย์องค์พระเจ็ดกษัตริย์ สะสมความดี.....

อ่านต่อ

Hits:161 คน

พิธีอัญเชิญองค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (หล่อทองรมดำ ขนาด.....

อ่านต่อ

Hits:4656 คน

ถวายองค์รูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริททโต ขนาด 32 นิ้ว ให้.....

อ่านต่อ

Hits:5988 คน

ญาติ ๆ ตระกูล "ปฏิพันธ์" ทำบุญสายไฟฟ้า-เสาไฟฟ้า ณ วัดส.....

อ่านต่อ

Hits:6029 คน

ญาติธรรมร่วมทำบุญถวาย "เสาไฟฟ้า" ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพั.....

อ่านต่อ

Hits:7010 คน

สร้างบุญใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปร.....

อ่านต่อ

Hits:5845 คน

ถวายพระแก้วมรกต ร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม อ.พล ขอนแก่น .....

อ่านต่อ

Hits:5975 คน

คิดถึงคนบนฟ้า : ทำบุญอุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อเหรียญ ปฏิพั.....

อ่านต่อ

Hits:5677 คน

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญมหากฐินกับญาติ ๆ ให้กับบิดา และเพื.....

อ่านต่อ

Hits:6737 คน

วรกิตติโก :ผู้มีเกียรติ ผู้มีชื่อเสียง คือฉายาที่บวชอุ.....

อ่านต่อ

Hits:7448 คน

ถวายพระประธานขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว สายพานบุญโดย ดร.พระคร.....

อ่านต่อ

Hits:6212 คน

สร้างบุญเสริมบารมี ทำความดี ร่วมสร้างพระอุโบถส์ นำพาโด.....

อ่านต่อ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ(เผยแผ่)

Hits:2981 คน

หนังสือภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ : สิ่งที่ควรมีสำหรับผู้นำในอน...

อ่านต่อ...

Hits:3284 คน

บทความแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุ ในวารสาร...

อ่านต่อ...

Hits:520 คน

เอกสารเสนอเพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติครูรางวัลคุรุสภา ปร...

อ่านต่อ...

Hits:396 คน

เอกสารเสนอเพื่อขอรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก...

อ่านต่อ...

Hits:411 คน

เอกสารเพื่อเสนอขอรับรางวัล สุดยอดครูดีของปวงประชา ประจำปี ...

อ่านต่อ...

Hits:421 คน

เอกสารการเสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่นด้านอาชีพและเทค...

อ่านต่อ...

Hits:516 คน

เอกสารที่เสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูคุรุสดุดี ประจำปี 2558...

อ่านต่อ...

Hits:432 คน

เอกสารประกอบการสอนออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ที่นำเสนอเพื่อขอวิท...

อ่านต่อ...

คิดถึงคนบนฟ้า ครบรอบ 7 ปี

ทำบุญให้คนบนฟ้า ครบรอบ 7 ปี คุณพ่อเหรียญ ปฏิพันธ์ เป็นต้นแบบของความเป็นผู้นำที่เสียสละ อดทน อดกลั้น และความดีงาม เป็นไอดอลของการให้โอกาส ให้อภัย ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน . . . ขอบคุณสายเลือดแห่งความดีงามของคุณพ่อ ที่ส่งต่อให้ผมได้ทำความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน สร้างและเสริมคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพของประเทศ ในวันที ่7 พ.ย. 2565 ณ อุทยานธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มหาวิทยาลัยแห่งศิลธรรมและดิจิทัล

ร่วมสร้างฐานองค์พระเจ็ดกษัตริย์

ต้นบุญร่วมสร้างฐานเจดีย์องค์พระเจ็ดกษัตริย์ สะสมความดี สร้างบุญบารมี ณ วัดสังฆราชานุสรณ์ฯ อ.หนองหิน จังหวัดเลย ในวันที่ 16 ตุลาคม 2565

อัญเชิญองค์หลวงปู่มั่น ณ อุทยานธรรมหลวงปู่มั่น

พิธีอัญเชิญองค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (หล่อทองรมดำ ขนาด 32 นิ้ว) ประดิษฐานไว้ ณ อุทยานธรรมหลวงปู่มั่น มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานเป็นไปอย่างเรียบง่าย ราบรื่น เรียบร้อย รวดเร็ว มีความสง่างามและสมบูรณ์ยิ่งนัก นำโดยพระเดชพระคุณ พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ), พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๗,) เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) , พระครูวินัยธร เชาวน์พิทย์ สุธีโร วัดมกุฏวิมุตติคีรี (วัดภูขาด), พระครูสุธีจริยวัฒน์ (สาคร ชิตงฺกโร ,ผศ.ดร.) รองอธิการบดี มมร.อส. พร้อมคณะพระสงฆ์ และสาธุชนชาวพุทธ...
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก (พระราชภาวนาวชิรากร) เมตตาแสดงธรรมเทศนาให้ญาติธรรมในหัวข้อ ประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา... ในวันที่ 19 ธ.ค. 2563

เททองและถวายหลวงปู่มั่น ขนาด 32 นิ้ว

ถวายองค์รูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริททโต ขนาด 32 นิ้ว ให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมดิลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นพยานรับมอบให้กับมหาวิทยาลัยฯ  ในวันที่ 19 ธ.ค. 2563 

 

17 ต.ค. 2563 พิธีเบิกเนตร องค์หลวงปู่มั่น ขนาด 32 นิ้ว หลังจาก นายช่างดำริ เอามาส่งที่วัดภูขาด อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

 

28-29 กรกฏาคม 2563 พิธีเททอง หล่อหลวงปู่มั่น ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 3 องค์ โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพพุทธิมุณี (เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต) เป็นประธานในพิธี  ณ วัดมกุฏวิมุตติคีรี อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

 

Page 1 of 4