รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

E-Book (เอกสารเผยแผ่)

Hits:3431 คน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน : พัฒนาทักษะการออกแบบเว็บไซต์ฯ

อ่านต่อ

Hits:3102 คน

   แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

อ่านต่อ

Hits:4541 คน

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์

อ่านต่อ

Hits:4478 คน

ความคิดเชิงสร้างสรรค์

อ่านต่อ

Hits:6028 คน

คอมพิวเตอร์กราฟิก

อ่านต่อ

Hits:4468 คน

หลักการออกแบบเว็บไซต์

อ่านต่อ

ธรรมะจัดสรร สร้างบุญเสริมบารมี

Hits:1162 คน

เป็นเจ้าภาพปิดทอง ฝังลูกนิมิต ลูกที่ 4  ในวันที่ 11 มี.....

อ่านต่อ

Hits:1600 คน

ทำบุญให้คนบนฟ้า ครบรอบ 7 ปี คุณพ่อเหรียญ ปฏิพันธ์ เป็น.....

อ่านต่อ

Hits:1657 คน

ต้นบุญร่วมสร้างฐานเจดีย์องค์พระเจ็ดกษัตริย์ สะสมความดี.....

อ่านต่อ

Hits:1596 คน

พิธีอัญเชิญองค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (หล่อทองรมดำ ขนาด.....

อ่านต่อ

Hits:6142 คน

ถวายองค์รูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริททโต ขนาด 32 นิ้ว ให้.....

อ่านต่อ

Hits:7511 คน

ญาติ ๆ ตระกูล "ปฏิพันธ์" ทำบุญสายไฟฟ้า-เสาไฟฟ้า ณ วัดส.....

อ่านต่อ

Hits:7850 คน

ญาติธรรมร่วมทำบุญถวาย "เสาไฟฟ้า" ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพั.....

อ่านต่อ

Hits:8515 คน

สร้างบุญใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปร.....

อ่านต่อ

Hits:7453 คน

ถวายพระแก้วมรกต ร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม อ.พล ขอนแก่น .....

อ่านต่อ

Hits:7524 คน

คิดถึงคนบนฟ้า : ทำบุญอุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อเหรียญ ปฏิพั.....

อ่านต่อ

Hits:7196 คน

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญมหากฐินกับญาติ ๆ ให้กับบิดา และเพื.....

อ่านต่อ

Hits:8307 คน

วรกิตติโก :ผู้มีเกียรติ ผู้มีชื่อเสียง คือฉายาที่บวชอุ.....

อ่านต่อ

Hits:9025 คน

ถวายพระประธานขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว สายพานบุญโดย ดร.พระคร.....

อ่านต่อ

Hits:7796 คน

สร้างบุญเสริมบารมี ทำความดี ร่วมสร้างพระอุโบถส์ นำพาโด.....

อ่านต่อ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ(เผยแผ่)

Hits:6030 คน

หนังสือภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ : สิ่งที่ควรมีสำหรับผู้นำในอน...

อ่านต่อ...

Hits:4864 คน

บทความแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุ ในวารสาร...

อ่านต่อ...

Hits:687 คน

เอกสารเสนอเพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติครูรางวัลคุรุสภา ปร...

อ่านต่อ...

Hits:522 คน

เอกสารเสนอเพื่อขอรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก...

อ่านต่อ...

Hits:567 คน

เอกสารเพื่อเสนอขอรับรางวัล สุดยอดครูดีของปวงประชา ประจำปี ...

อ่านต่อ...

Hits:540 คน

เอกสารการเสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่นด้านอาชีพและเทค...

อ่านต่อ...

Hits:702 คน

เอกสารที่เสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูคุรุสดุดี ประจำปี 2558...

อ่านต่อ...

Hits:559 คน

เอกสารประกอบการสอนออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ที่นำเสนอเพื่อขอวิท...

อ่านต่อ...

Happiness

 • Category: happy
 • Published: Monday, 29 April 2019 02:24
 • Written by Super User
 • Hits: 7873

Happiness

        

ธรรมมะจัดสรร

          การได้พิจารณาจิต พิจารณาใจตนเองโดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในการดำรงชีวิต เป็นช่วงของชีวิตที่มีความสุขยิ่ง...

Happy Time

 • Category: happy
 • Published: Sunday, 28 April 2019 10:26
 • Written by Super User
 • Hits: 9429

Happiness

 

 สัมผัสช่วงระยะเวลาแห่งความสุขได้....ด้วยหลัก 5 อ.
             ช่วงชีวิตที่มีความสุข คือ ชีวิตที่มีแต่ความสุขกาย สบายใจ คนเราจะมีความสุข ต้องประกอบด้วย 5 อ. คือ อาหารดี อากาศดี อารมณ์ดี อิสระดี และออกกำลังกายดี ซึ่งสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดได้ ดังนี้
     - อาหารดี ควรทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แบ่งออกเป็น อาหารหลัก 5 หมู่  ตามวัยอันสมควร
     - อากาศดี ควรอยู่ในสถานที่สะอาด ผสมผสานธรรมชาติ สภาพอากาศที่บริสุทธิ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี
     - อารมณ์ดี ควรมีอารมณ์ที่ดี คิดแต่ด้านบวก ไม่เครียด มีอารมณ์ขันยิ่งดี มองอย่างที่มันเป็น (ไม่มองอย่างที่เราอยากให้เป็น)
     - ออกกำลังกายดี ควรทำอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีเหงื่อจะมีความสุขและรู้สึกสบายใจ สาร Endorphin จะหลั่งออกมาจากสมองขณะออกกำลังกาย โดยความถี่ในการออกกำลังกายใน 1 สัปดาห์ อย่างน้อย 3 วัน เช่น วิ่งเหยาะ, เดินเร็ว,ว่ายน้ำ ฯลฯ
      - อิสระดี โดยเฉพาะอิสระทางความคิด โดยปราศจากการครอบงำ/การกดดัน การคิดและตัดสินใจอย่างอิสระ ไม่ต้องมีแรงกดดันใด ๆ บนพื้นฐานการคิดดี คิดถูกต้อง ชอบธรรม


  

Happy Team

 • Category: happy
 • Published: Sunday, 28 April 2019 09:23
 • Written by Super User
 • Hits: 8270

Creative IT Team : ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ , ดร.อาทิตย์ กลีบรัง , อ.สรัญญา ทบแป , อ.วิจิตรา วงค์คำคูณ , อ.เฉลิมราช ชัยเดช

iTi : Intelligent Team : ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ , ดร.อัญชลี ธูปเกิด ,ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก , ดร.วชิรปัญญา ปัญญาว่อง

 

สัมผัสช่วงระยะเวลาแห่งความสำเร็จ...คือการมีเพื่อนเดินทางที่ดี...ด้วยหลัก 5 จ.
             ช่วงชีวิตที่มีความสำเร็จ คือ ชีวิตที่มีเพื่อนร่วมทางที่ดี และการมีเพื่อนร่วมทาง ร่วมเคียงข้างที่ดีได้ต้องประกอบด้วย 5 จ. คือ เปิดใจ ใส่ใจ จริงใจ มั่นใจ และ ให้กำลังใจ ซึ่งซึง่กันและกันได้ ดังนี้ 
     - เปิดใจ เปิดใจ รับรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้ว 
     - ใส่ใจ เอาใจใส่กันและกัน หมั่นถามสารทุกข์ สุขดิบ 
     - จริงใจ มีความจริงใจต่อกันไม่มีมากไป 
     - มั่นใจ มั่นใจในความคิดดี คิดบวก คิดสร้างสรรค์
     - ให้กำลังใจ เมื่อยามท้อ ล้า สำคัญคือกำลังใจที่มีให้กันและกันเสมอ
            ต่อให้มีปัญหาและอุปสรรค์มากน้อยเพียงใด ขอเพียงเรามีเพื่อนที่พร้อมจะก้าวเดินไปด้วยกัน ไม่ว่าหนทางจะยาวไกลแค่ไหน ลำบากแค่ไหน มันก็จะก้าวผ่านไปได้เสมอ