บรรณาธิการ Time Magazine เข้าชมห้องเฉพาะทางฯ

Mr.Fraser Mitchell (Manager Editor) และ Ms.Mireya Lumbreras (Production Director) จากนิตยสาร Time Magazine ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ฯ : ออกแบบเว็บไซต์เชิงสร้างสรรค์ สัมภาษณ์ผู้เรียนฯ และ ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (พฤษภาคม ๒๕๕๘) สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ วอศ.ขอนแก่น ต่อชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง