รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

E-Book (เอกสารเผยแผ่)

Hits:3431 คน

ข้อตกลงในการพัฒนางาน : พัฒนาทักษะการออกแบบเว็บไซต์ฯ

อ่านต่อ

Hits:3102 คน

   แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

อ่านต่อ

Hits:4541 คน

ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์

อ่านต่อ

Hits:4478 คน

ความคิดเชิงสร้างสรรค์

อ่านต่อ

Hits:6027 คน

คอมพิวเตอร์กราฟิก

อ่านต่อ

Hits:4468 คน

หลักการออกแบบเว็บไซต์

อ่านต่อ

ธรรมะจัดสรร สร้างบุญเสริมบารมี

Hits:1162 คน

เป็นเจ้าภาพปิดทอง ฝังลูกนิมิต ลูกที่ 4  ในวันที่ 11 มี.....

อ่านต่อ

Hits:1599 คน

ทำบุญให้คนบนฟ้า ครบรอบ 7 ปี คุณพ่อเหรียญ ปฏิพันธ์ เป็น.....

อ่านต่อ

Hits:1657 คน

ต้นบุญร่วมสร้างฐานเจดีย์องค์พระเจ็ดกษัตริย์ สะสมความดี.....

อ่านต่อ

Hits:1596 คน

พิธีอัญเชิญองค์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (หล่อทองรมดำ ขนาด.....

อ่านต่อ

Hits:6141 คน

ถวายองค์รูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริททโต ขนาด 32 นิ้ว ให้.....

อ่านต่อ

Hits:7510 คน

ญาติ ๆ ตระกูล "ปฏิพันธ์" ทำบุญสายไฟฟ้า-เสาไฟฟ้า ณ วัดส.....

อ่านต่อ

Hits:7850 คน

ญาติธรรมร่วมทำบุญถวาย "เสาไฟฟ้า" ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพั.....

อ่านต่อ

Hits:8514 คน

สร้างบุญใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม หลวงพ่อคูณ ปร.....

อ่านต่อ

Hits:7452 คน

ถวายพระแก้วมรกต ร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม อ.พล ขอนแก่น .....

อ่านต่อ

Hits:7523 คน

คิดถึงคนบนฟ้า : ทำบุญอุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อเหรียญ ปฏิพั.....

อ่านต่อ

Hits:7195 คน

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญมหากฐินกับญาติ ๆ ให้กับบิดา และเพื.....

อ่านต่อ

Hits:8307 คน

วรกิตติโก :ผู้มีเกียรติ ผู้มีชื่อเสียง คือฉายาที่บวชอุ.....

อ่านต่อ

Hits:9024 คน

ถวายพระประธานขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว สายพานบุญโดย ดร.พระคร.....

อ่านต่อ

Hits:7796 คน

สร้างบุญเสริมบารมี ทำความดี ร่วมสร้างพระอุโบถส์ นำพาโด.....

อ่านต่อ

ผลงานที่ภาคภูมิใจ(เผยแผ่)

Hits:6029 คน

หนังสือภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ : สิ่งที่ควรมีสำหรับผู้นำในอน...

อ่านต่อ...

Hits:4863 คน

บทความแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุ ในวารสาร...

อ่านต่อ...

Hits:687 คน

เอกสารเสนอเพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติครูรางวัลคุรุสภา ปร...

อ่านต่อ...

Hits:522 คน

เอกสารเสนอเพื่อขอรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก...

อ่านต่อ...

Hits:566 คน

เอกสารเพื่อเสนอขอรับรางวัล สุดยอดครูดีของปวงประชา ประจำปี ...

อ่านต่อ...

Hits:540 คน

เอกสารการเสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่นด้านอาชีพและเทค...

อ่านต่อ...

Hits:701 คน

เอกสารที่เสนอขอรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูคุรุสดุดี ประจำปี 2558...

อ่านต่อ...

Hits:559 คน

เอกสารประกอบการสอนออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ที่นำเสนอเพื่อขอวิท...

อ่านต่อ...

เอกสารนำเสนอ ครูเชี่ยวชาญ ว.13/2556

  • Category: Uncategorised
  • Published: Sunday, 31 October 2021 15:16
  • Written by Super User
  • Hits: 1701

เอกสารนำเสนอเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็น  ครูเชี่ยวชาญ ว.13/2556
นายกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ลำดับที่   รายการ   อ้างอิง   E-Book
  - ข้อมูลไฟล์ pdf งานทั้งหมด   คลิ๊ก คลิ๊ก
VTR นำเสนอ - ข้อมูล ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (ครูชำนาญการพิเศษ)   คลิ๊ก  
แผ่นพับ - ข้อมูล ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์   คลิ๊ก  
  - ข้อมูล ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (แผ่นพับ)    คลิ๊ก  
คำรับรอง (Vedio)        - พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. (รองอธิการบดี มมร.อส.)    คลิ๊ก  
- นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)   คลิ๊ก  
- ดร.กรรณิกา ยอดสง่า (ผู้อำนวยการ วอศ.ขอนแก่น)   คลิ๊ก  
- ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก (ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น)   คลิ๊ก  
- ดร.อภิชัย เรืองศิริกุล (นายกสมาคมซอฟตแวร์ฯ)   คลิ๊ก  
- คุณอัญชลี ธูปเกิด (ผจก.บริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ จำกัด ประจำประเทศไทย-อินโดไชน่า)   คลิ๊ก  
- นางสาวรัตติกร สิงหบุตร (หัวหน้างานกิจกรรม)   คลิ๊ก  
- นางนภาพร ก้อนมณี (หัวหน้าภาควิชาอาหารฯ)   คลิ๊ก  
- นางดวงหทัย เทียบพิมพ์ (หัวหน้าสาขาการโรงแรม)   คลิ๊ก  
  - นายพลาธิป ลุนคุณ (ศิษย์เก่า ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ)   คลิ๊ก  
         
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ(100 คะแนน)​ 1.1 การมีวินัย (20 คะแนน)   คลิ๊ก คลิ๊ก
1.2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (20)   คลิ๊ก คลิ๊ก
1.3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม (20 คะแนน)   คลิ๊ก คลิ๊ก
1.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ (20 คะแนน   คลิ๊ก คลิ๊ก
1.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ (20 คะแนน)   คลิ๊ก คลิ๊ก
         
     ด้านที่ 2
ด้านความรู้ ความสามารถ(100 คะแนน)
 2.1 ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน(60)  2.1.1 พัฒนาหลักสูตร(10) คลิ๊ก คลิ๊ก
   2.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้(30) คลิ๊ก คลิ๊ก
   2.1.3 สื่อ นวัตกรรม(10) คลิ๊ก  คลิ๊ก
   2.1.4 ผลงานคัดสรร(10) คลิ๊ก คลิ๊ก
2.2 การพัฒนาตนเอง (40 คะแนน)   2.2.1 ศึกษา ค้นคว้า(15) คลิ๊ก คลิ๊ก
  2.2.2 ประมวลความรู้ไปใช้(20) คลิ๊ก คลิ๊ก
  2.2.3 บริการวิชาการ(5) คลิ๊ก คลิ๊ก
         
        ด้านที่ 3
ด้านผลการปฏิบัติงาน
-(ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)(คะแนนรวมเฉลี่ย 100 คะแนน)-(ส่วนที่ 3) (ผ่าน/ไม่)
 3.1 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(100)  3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(60)   คลิ๊ก  
   3.1.2 ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่นๆ (20)  
   3.1.3 ปริมาณและสภาพของงาน (20)  
 3.2 ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  เหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ การจัดสถานที่เรียนรู้ฯ คลิ๊ก คลิ๊ก
   รางวัลนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน คลิ๊ก คลิ๊ก
   รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”   คลิ๊ก  คลิ๊ก
   คุณภาพและประโยชน์ คลิ๊ก คลิ๊ก
 3.3 ข้อตกลงในการพัฒนางาน  โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบเว็บไซต์  คลิ๊ก คลิ๊ก
         
แบบรายงานสรุป แบบรายงานสรุป ด้านที่ 1      
แบบรายงานสรุป ด้านที่ 2      
แบบรายงานสรุป ด้านที่ 3     คลิ๊ก
แบบรายงานสรุป ด้านที่ 1-3      
         
* * * เพิ่มเติม        
  ด้านความรู้ความสามารถ รางวัล ผลงานระดับชาติ     คลิ๊ก
  ส่งเสริมพุทธศาสนา บริจาคโลหิต ทุนการศึกษา     คลิ๊ก